تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم برون‌تنی و تجزیه‌پذیری مراتع شمالی استان سمنان (چاشم) و مقایسه با نیاز دام در منطقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی/ دانشکده دامپزشکی/ دانشگاه سمنان

چکیده

خلاصه: پرورش گوسفند سنگسری در قسمت­هایی از استان سمنان وابسته به مرتع چاشم بوده و تعیین کیفیت علوفه یکی از مهمترین عوامل برای مدیریت صحیح مراتع است لذا، جهت تعیین ارزش خوراکی علوفه های مرتعی و توان مرتع چاشم در مقایسه با نیاز گوسفند های منطقه، مطالعه حاضر پایه ریزی گردید. در این مطالعه ابتدا نمونه گیاه مرتعی در 20 تکرار اخذ و پس از تعیین جنس و گونه، تجزیه­تقریبی،کلسیم و فسفر، بخش الیافی، تجزیه­پذیری ماده ­خشک و پروتئین­خام ،قابلیت هضم برون‌تنی (روشهای تلی و تری و آزمون گاز) تعیین شد. نتایج نشان داد که این مرتع شامل پنج گونه گیاهی از چهار خانواده درمنه، گون، سیاه تنگرس، کاروان کش و گون سفید بود. بر اساس نتایج بدست آمده، ماده خشک، پروتئین خام، الیاف خام، NDF، ADF، ADL، عصاره اتری، کلسیم، فسفر و خاکستر خام به ترتیب 54/94، 23/8، 75/35، 15/65، 30/50، 20/14، 15/1، 229/1، 085/0 و 25/8 درصد و میزان انرژی قابل متابولیسم40/1 مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک بود. به طور کلی این مرتع از نظر فراسنجه­های اصلی (انرژی و پروتئین) ارزشی بین علوفه­های مرسوم در تغذیه دام (یونجه و کاه گندمیان) را دارا بود. با مقایسه نتایج فوق با نیاز دام­های یک گله گوسفند مشخص می شود به جز عنصرکلسیم، پارامتر های انرژی، پروتئین و فسفر مورد نیاز گوسفندان سنگسری (در مقاطع مختلف زندگی) توسط این مرتع برای دام به طور کامل تأمین نشده و برای حصول به حداکثر بازده تولیدی ضرورت دارد از تغذیه تکمیلی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of nutritive value, invitro digestibility and degradationof north rangeland of Semnan province (Chashm)and comparison with local livestock requirements

نویسندگان [English]

  • Ali Mahdavi
  • Bahareh Nourizadeh Nashli
M.Sc. / Animal Science Department, ّFaculty of Veterinary Mesicine, Semnan University
چکیده [English]

Rearing of Sangesari breed in Semnan province depends on Chashm rangeland and determining the quality of forage is one of the most important factors for proper management of rangelands, therefore,this study was conducted to determine the nutritive value of Chasham rangeland and compare it with sheep requirements. Samples obtained by using quadrate dropping in 20 replicates and after identifying of the genus and species, proximate analysis, determining calcium and phosphorus, fibers, dry matter and crude protein degradability and invitro digestibility  (Tilly &Terry and Gas Production techniques) were done. Results showed this pasture included five species from four families included Asteraceae, Rhamaaceae, Polygonaceae, Fabaceae. Amount of DM, CP, CF, NDF, ADF, ADL, EE, calcium, phosphorus and Ash were 94.24, 8.23, 35.75, 65.15, 50.30, 14.20, 1.15, 1.229, 0.085, 8.25 percent respectively and metabolizable energy concentration was 1.40 Mcal/KgDM. Generally, this pasture in major parameters (Energy and Protein) have the nutritive value between Conventional Forages (alfalfa and straw(. As a conclusion, feeding sheep (in different periods of life),on this pasture could not lead to meet all nutrients requirements exceptcalcium and to achievement to maximum production efficiency using of supplementary feeding is necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas production technique
  • Nutritive value
  • Semnan province
  • Degradation
  • Chashm Pasture