بررسی آلودگی به ویروس پاراآنفلوآنزای تیپ 3 در گوساله گاوهای شهرستان الشتر

نویسنده

فارغ التحصیل دکتری دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار- ایران

چکیده

مقدمه: ویروس پارآنفلوآنزا تیپ 3 یکی از مهمترین ویروس هایی است که در ایجاد پنومونی آنزئوتیک گوساله ها و در بروز تب حمل و نقل گاو نقش مهمی دارد که منجر به خسارات اقتصادی و صدمات جبران ناپذیری به مراکز گاوداری و پرورش گاومیش می‌شود .هدف از این تحقیق ردیابی و بررسی میزان فراوانی آلودگی به ویروس در گوساله گاو‌های 1 تا 24 ماهه در منطقه الشتر لرستان و بررسی عوامل موثر بر آن بوده است. مواد و روش کار: 81 نمونه سرم از‌ ‌گوساله گاو‌ها طی سه فصل پاییز و زمستان 1396، بهار 1397 در شهرستان الشتر اخذ گردید و ‌ آزمایش جداسازی ویروس، آزمایش خنثی سازی سرم در نمونه‌های اخذ شده صورت گرفت. آنالیز آماری به منظور تعیین رابطه بیماری و فصل، سن و جنس صورت گرفت. بحث و نتیجه گیری: 40 نمونه (49درصد) در آزمایش خنثی سازی سرم مثبت بودند. از نظر ارتباط فصل با آلودگی و بر اساس آزمایش سرم نوترالیزایون در فصل بهار 23/88درصد در پاییز 27/6 درصد و در زمستان 98/46درصد موارد مثبت بوده است(001/0p<) همچنین از نظر ارتباط جنس با آلودگی 42درصد گوساله گاو‌های نر و 8/57درصد گوساله گاو‌های ماده مثبت بودند(441/0p=). 19/26 درصد از گوساله گاوهای کمتر از 12 ماه مثبت بوده و تمامی گوساله گاو های بالای 12 ماه در آزمایش خنثی سازی سرم مثبت بودند(001/0p<). نتایج این مطالعه نشان داد آنتی بادی ضد ویروس پارا آنفولانزای تیپ 3 در گوساله گاو‌های منطقه الشتر لرستان شیوع 49درصد دارد با توجه به ضرر و زیان اقتصادی احتمالی نیازمند بذل توجه مسئولین امر بوده و انجام مطالعات بیشتر در این زمینه را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -