بررسی حرکات و انقباضات شکمبه در گاوهای مبتلا به اسیدوز تحت‌حاد

نویسنده

دانشجوی دکتری حرفه ایی دامپزشکی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: شکمبه در یگ گاو بالغ تقریبا تمامی نیمه چپ محوطه‌ی بطنی را اشغال می‌کند.حرکت شکمبه به عنوان معیار و نشانه‌ای از سلامتی دستگاه گوارش می‌باشد.عصب‌رسانی به این عضو توسط اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک می‌باشد، اما تنها اعصاب پاراسمپاتیک باعث حرکات بوده و برای ایجاد حرکات سیکلیک ضروری می‌باشد.گاوهای سالم در هر دقیقه 1 تا 2 انقباض شکمبه دارند.انقباض‌های شکمبه محتویات شکمبه را مخلوط می‌کند، میکروب‌ها را در تماس با خوراک‌ها قرار داده و مواد را به خارج از شکمبه حرکت می‌دهد. روش‌کار: در این مطالعه 168 گاو از نظر تعداد حرکات و قدرت انقباضی شکمبه مورد بررسی قرار داده شدند. نمونه‌گیری از شکمبه بلافاصله بعد از کشتار و باز کردن شکمبه با استفاده از  pH متر قابل حمل انجام گرفت.این 168 مورد را بر اساسpH  مایعات اخذ شده از محتویات شکمبه به 3 گروه مبتلایان به اسیدوز تحت حاد(6/5-5)، در مرز ابتلا(8/5-6/5) و غیرمبتلایان(8/5pH≥ ) دسته‌بندی کردیم. 22 رأس در گروه یک(مبتلایان به اسیدوز تحت‌حاد)، 20 رأس در گروه دو (در مرز ابتلا) و 216رأس در گروه سه(غیرمبتلایان) طبقه‌بندی شدند.سپس از طریق معاینه بالینی و شنود حرکات شکمبه، تعداد و قدرت انقباضات شکمبه مورد بررسی قرار گرفت. بحث و نتیجه‌گیری: در این مطالعه این نتیجه حاصل شد که تعداد حرکات شکمبه اختلاف معنی‌داری  بین گاوهای مبتلا، در مرز ابتلا و غیرمبتلا نداشت و همبستگی  بین تعداد حرکات شکمبه و  pH مشاهده نشد(0.05<p)، اما از نظر قدرت انقباضات شکمبه بین گاوهای مبتلا و در مرز ابتلا و غیرمبتلا اختلاف معنی‌داری وجود داشت و همبستگی معنی‌داری بین pH و قدرت انقباضی شکمبه دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -