بررسی ترکیبات شیمیایی ضایعات شیر سویا (اوکارا) در تغذیه نشخوارکنندگان

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده

مقدمه: بهره وری بی رویه و غیر صحیح از مراتع در سال های اخیر باعث افت کمی و کاهش کیفیت تولیدات دامی شده و خسارات جبران ناپذیری را به مراتع وارد نموده است. همچنین با توجه به سهم اساسی تغذیه در هزینه های پرورش دام، افزایش نرخ نهاده های دامی از جمله خوراک دام باعث عدم سودمندی تولید در برخی از واحدهای پرورشی دام گشته است. بنابراین برای رقابت در این شرایط قیمت جیره و تلاش در جهت اقتصادی نمودن آن حائز اهمیت است. استفاده از محصولات فرعی و ضایعات کشاورزی در تغذیه دام قدمت زیادی داشته و می تواند گام مهمی در کاهش اثرات مخرب زیست محیطی فعالیت های کشاورزی و صنعتی باشد. اوکارا محصول فرعی حاصل از فرآیند تولید شیر سویاست. روش کار: پس از تهیه اوکارا، ترکیبات شیمیایی شامل: ماده خشک، پروتئین خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی، خاکستر ، ماده آلی و عناصر معدنی براساس روش های معمول آزمایشی اندازه گیری شد. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج آزمایش حاضر، میزان پروتئین خام، ماده خشک ،فیبر نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی به ترتیب 10/32، 5/96،  15/24 و 01/16 درصد به دست آمد. میزان عناصر معدنی ماکرو شامل کلسیم، فسفر، پتاسیم و منیزیم به ترتیب 36/0، 27/0، 34/1 و 35/0 درصد حاصل گردید. اوکارا همچنین با داشتن 99/132 و 83/124 میلی گرم در کیلوگرم به ترتیب بیشترین میزان آهن و روی را دارا بود. با توجه به درصد پروتئین قابل توجه اوکارا، استفاده از آن به عنوان منبع پروتئین می تواند در جیره نشخوارنندگان جای گزین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -