بررسی میزان شیوع آلودگی انگلی سیستی سرکوس گوسفند کشتاری در کشتارگاه های صنعتی استان قم در فصول مختلف سال های 1390 تا 1394

نویسنده

دانشجوی دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،البرز، ایران

چکیده

چکیده: بیماری های انگلی در نشخوارکنندگان حائز اهمیت فراوانی بوده و در این میان کرم های پهن از جایگاه ویژه ای برخوردارند، چرا که می توانند در طول زمان موجب خسارات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم زیادی شوند. به این منظور، تعداد 1521130 راس گوسفند کشتار شده در کشتارگاه استان قم در مدت 5 سال مورد بازرسی قرار گرفت. براساس یافته های این مطالعه، میزان شیوع آلودگی انگلی سیستی سرکوس کبدی به طور میانگین به تفکیک فصول بهار ، تابستان ، پائیز و زمستان در کل دام ها به ترتیب 029/0، 021/0، 035/0 و 042/0 درصد است. با توجه به نتایج این مطالعه میزان بیش ترین و کم ترین شیوع این انگل به ترتیب در فصول زمستان و  بهار  است که به نوعی با افزایش میزان رطوبت و بارندگی می تواند نسبت داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع آلودگی انگلی سیستی سرکوس در فصول مختلف کشتارگاه های سطح استان قم است تا آمار مناسبی به منظور اطلاع از میزان شیوع این نوع انگل در فصول مختلف سال در جهت اقدامات پیش گیری کننده از انتقال این آلودگی ها و درمان این عوامل در اختیار سازمان های مرتبط قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -