اثر ورم پستان بر روی PH شیر در گله های گوسفند

نویسنده

دانشجوی سال چهارم دامپزشکی، دانشگاه آزاد واحد ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: ورم پستان یکی از بیماری های عفونی مهم و شایع در گله های شیری است که سالیانه زیان های اقتصادی بالایی را به صنعت دامپروری وارد می کند. ورم پستان درتمام حیوانات پستاندار ماده بروز میکند و دارای اهمیت اقتصادی است وآن هم به علت خساراتی است که به صنعت تولید شیر وفرآورده های آن وارد می شود. روش کار: این تحقیق بر روی 5 گله گوسفند انجام گرفت. در هر دامداری از 10 گوسفند به صورت تصادفی انتخاب گردید هر 15 روز یک بار به دامداری ها مراجعه و در زمان شیر دوشی صبح نمونه گیری انجام میگرفت و تست ورم پستان کالیفرنیایی (CMT) صورت می گرفت. سه دوشش اولیه دور ریخته شده و مقدار شیر لازم برای انجام این تست میزان 2 میلی لیتر از هر کارتیه بود و سپس 3 میلی لیتر محلول شیر آزما به شیر اضافه میشود. 10 ثانیه ظرف حاوی شیر و محلول را به صورت چرخشی تکان داده می شد و با توجه به میزان تشکیل یا عدم تشکیل ژل نتایج به صورت منفی تا 3+ در اوراق روزانه نمونه گیری در جلوی شماره دام ثبت می شد. نتیجه و بحث: با توجه به آزمایشات انجام شده، میزان PH در گروهها به ترتیب 35/6، 33/5، 72/4، 97/3 اندازه گیری گردید و اختلاف معنی دار بین گروهها مشاهده شد.  این نتیجه حاکی از آن بود با افزایش درجه حدت بیماری میزان PH شیر کاهش یافته و به درجات اسیدی نزدیک شد که نشان از افزایش باکتری های اسیدوفیلیک می باشد. نتایج حاصله با نتایج محققین دیگر مطابقت داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -