بررسی تداوم حضور ویروس نیوکاسل در سه گله گوشتی با استفاده از واکنش زنجیره پلی مراز و تاثیرات آن بر افزایش وزن هفتگی طی یک دوره کامل پرورشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای دامپزشکی،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

چکیده

مقدمه: بیماری نیوکاسل یکی از مهم ترین بیماری های خسارت بار برای صنعت طیور در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشور پهناور ما ایران بوده است. توانایی این بیماری در ایجاد زمین گیری و از بین بردن شادابی گله، لطمه به کارآیی تولید و تأثیر منفی بر ضریب تبدیل و تلفات از مهم ترین وجوه خسارات اقتصادی مربوط به این بیماری است. روش کار: طی بررسی های صورت گرفته در تابستان 96 بر روی سه  فارم گوشتی در شهرستان گرمسار، همزمان با شروع دوره پرورش به ثبت روند افزایش وزن هفتگی گله و اخذ نمونه سوآب از شکاف کامی و نای در روزهای 4،7،10،14،17،21،25،28،35،42،49 جهت جداسازی ویروس نیوکاسل، انجام گرفت و به آزمایشگاه ارسال گردید. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از واکنش زنجیره پلی مراز نشان می دهد که علی رغم استفاده از برنامه های واکسیناسیون معمول دو گله از سه گله مورد بررسی قرار گرفته، درگیر با ویروس نیوکاسل گردیده اند. فارم A از 28 روزگی و فارم B از 42 روزگی که این تداوم تا انتهایی دوره پرورشی ادامه داشته. در واقع این گونه می توان بیان کرد که با همزمان با تایید آزمایشگاهی ویروس نیوکاسل شاهد تغیرات شدیدی در روند وزن گیری بوده ایم به طوری که گله ها درگیری هیچ وقت به روند وزن گیری قبلی خود باز نگردیده و با وزنی700 تا 1000 گرمی کمتر از استاندارد (1600 الی 2000 گرم) راهی کشتارگاه گردیداند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -