تاثیر بالانس انرژی و فسفر معدنی جیره بر مبنای فسفرآلی و انرژی آزادشده توسط آنزیم فایتاز بر عملکرد و پارامترهای بیوشیمیایی خون در جوجه های گوشتی

نویسنده

1. دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان 2. دانشآموخته و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد گرمسار 3. استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان 4. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

تحقیق حاضر به منظور مطالعه اثر آنزیم فایتاز در آزادسازی انرژی و اثرات آن بر عملکرد و پارامترهای بیوشیمیایی خون در جوجه های گوشتی انجام گرفت. دراین آزمایش 490 قطعه جوجه گوشتی سویه راس308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 7تیمار و 7تکرار قرار داشتند. جیره های آزمایشی شامل: جیره پایه فاقد آنزیم و جیره پایه به همراه آنزیم با لحاظ کردن 25، 50، 75، 100درصد فسفر آزاد شده توسط آنزیم فایتاز و جیرهپایه به همراه آنزیم با لحاظ کردن 50 و 100درصد انرژی متابولیسمی آزادشده توسط آنزیم فایتاز بودند. در پایان دوره جوجه ها کشتار شده و خونگیری انجام گردید. پارامترهای اندازه گیری شده شامل گلوکز، اوره، کراتینین، تریگلیسرید، و کلسترول بودند. که در پارامترهای گلوکز، کراتینین، تریگلیسرید، و کلسترول اختلاف معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد ولی در پارامتر اوره اختلاف معنی دار بود. نتایج حاکی از این امر بود که از نظر عملکردی گروه 25درصد فسفر با گروه کنترل اختلاف آماری معنی داری نداشته اما گروه 50 و 75درصد با اختلاف آماری معنی دار دارای عملکرد بهتری بودند. با مشاهده میزان بالای اوره در گروه 75درصد (14/2میلیگرم در دسیمتر) و عدم تفاوت آماری معنی دار اوره درگروه های 25و 50 با گروه کنترل در مجموع گروه 50درصد فسفر از نظر سلامت و عملکرد بهتر از سایر گروه ها بود. بطورکلی بر اساس نتایج حاضر، استفاده از جیره پایه به همراه آنزیم فایتاز با لحاظ کردن 50درصد فسفر آزاد شده توسط آنزیم فایتاز میتواند عملکرد بهتری بدنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -