اثر ترانکرون روی لایه های صفاقی خوکچه

نویسنده

چکیده

یکی از اهداف اصلی درمانی در علم پزشکی، ترمیم زخم در زمان کوتاهتر و با عوارض جانبی کمتر میباشد. زخم بهعنوان اصلیترین و مهمترین مسئله در جراحی، از دیرباز مورد توجه خاص محققان پزشکی و جراحی بوده است. ترانکرون، دارویی هومئوپاتی است که از عصاره الکلی یک رتیل بهنام تارانتولا کوبنسیس تهیه شده است . این دارو اثرات درمانی چشمگیری بر التیام ضایعات مخاطی تب برفکی در دام، آبسهها، اولسرها و تومورهای پستانی سگ داشته است. روش استعمال دارو، تزریق زیرجلدی است و بهصورت سیستمیک برای التیام جراحات وارد عمل میشود، ازاینرو در این پژوهش اثرات این دارو بر التیام جراحات صفاقی مورد مطالعه قرارگرفتهاست. در این مطالعه که بر روی 12 خوکچه نر بالغ در محدوده وزنی 1200-1000 گرم صورت گرفت، پس از بیهوشی و آمادهسازی به روش آسپتیک، عمل لاپاراتومی از خط وسط بر روی آنها انجام گرفت. پس از دسترسی به حفره شکم، در فاصله 1سانتی متری از خط برش در سمت چپ حفره بطنی یک برش 1سانتی متری روی لایه صفاق ایجاد شد و سپس خوکچه ها بهصورت تصادفی به 4گروه؛ درمان با بخیه صفاق و تزریق ترانکرون(n=4)، درمان بدون بخیه صفاق و تزریق ترانکرون(n=4)، درمان بدون بخیه صفاق و بدون تزریق دارو(n=4) و درمان بدون بخیه صفاق و تزریق دارونما(n=4) تقسیم شدند. پس از بستن برش لاپاراتومی خوکچه ها به مدت 21 روز در شرایط کنترل شده نگهداری شدند و بعد از این مدت پس از یوتنایز کردن، نمونه پاتولوژی جهت بررسی میکروسکوپیک فاکتورهای ترمیم زخم تهیه شد. نتایج با استفاده از آزمون های آماری غیرپارامتریک مورد ارزیابی قرارگرفتند که نشان داد آیتمهای ترمیم زخم در گروه دوم تاثیر مثبت و اختلاف معناداری با سایر گروهها داشتهاست. به نظر میرسد داروی ترانکرون بر التیام جراحات صفاقی موثر است و زمینه برای تحقیقات بیشتر باز است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -