جداسازی اشرشیاکلی O157:H7 از گوشت گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان کازرون با استفاده از تکنیک PCR

نویسنده

چکیده

مقدمه: اشرشیاکلی O157:H7 به عنوان یک عامل اسهال، کولیت خونریزی دهنده و سندرم اورمی همولیتیک در سراسر جهان شناخته شده است. گوشت آلوده به مدفوع حیوانی احتمالاً منبع اصلی عفونت اشرشیاکلی O157:H7 در نمونه های گوشت می باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع اشرشیاکلی O157:H7 در نمونه های گوشت گاو کشتار شده در کشتارگاه شهرستان کازرون صورت گرفت. این مطالعه بصورت  توصیفی – تحلیلی ، از اردیبهشت  تا شهریور 1395 انجام پذیرفت. مواد و روش کار: در این مطالعه تعداد  100 لاشه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها از برش سطحی عضله گردن گرفته شد و پس از نمونه برداری سریعا کشت و آنالیز میکروبی بر روی نمونه ها صورت گرفته و کلنی های مشکوک به اشرشیاکلی O157:H7 توسط تکنیک Poly Chain Reaction مورد ارزیابی قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: میزان آلودگی نمونه ها به اشرشیا کلی بر اساس آزمون کشت 20 (%20) مثبت بود. از این تعداد 1 نمونه (%1) در آزمون PCR به عنوان به اشرشیاکلی O157:H7 تشخیص داده شدند. شیوع فصلی اشرشیاکلی O157:H7 نشان داد که بیشترین شیوع آلودگی نمونه های اخذ شده در فصل تابستان می باشد(P<0.05). نتایج این مطالعه نشان داد که گوشت گاو می تواند به عنوان یک مخزن بالقوه برای اشرشیاکلی  O157:H7مطرح باشد و گوشت گاو ممکن است به عنوان یک حامل در انتقال این پاتوژن به انسان عمل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -