مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره آویشن شیرازی ، ختمی و گزنه بر رشد اشریشیاکلی جدا شده از موارد اسهال گوساله

نویسنده

چکیده

مقدمه: به منظور بررسی اثر ضد باکتریایی آویشن شیرازی، آویشن دنایی، ختمی و گزنه، از اشریشیاکلی جدا شده از موارد اسهال گوساله که نسبت به تمام آنتی بیوتیک های انروفلوکساسین، سولفادیمیدین-تری متوپریم، فلورفنیکل، جنتامایسین و فلومکوئین حساسیت داشت، استفاده شد. مواد و روش کار: پس از عصاره گیری از گیاهان مذکور، حساسیت ضد میکروبی غلظت های مختلف عصاره ها (100، 50، 25، 5/12 و 25/6 ) به روش انتشار دیسک مورد سنجش قرار گرفت. علاوه بر عصاره های گیاهی از پروپیلن گلیکول (به عنوان کنترل منفی) و از انروفلوکساسین، سولفادیمیدین-تری متوپریم، فلورفنیکل به عنوان آنتی بیوتیک های متداول (کنترل مثبت) جهت مقایسه استفاده شد. بحث و نتیجه گیری: بیشترین قطر هاله عدم رشد اشریشیاکلی در تیمار فلورفنیکل و غلظت های 100 و 50 درصدی عصاره آویشن شیرازی مشاهده شد. غلظت های 100 درصد و 50 درصد گزنه و ختمی همانند سولفادیمیدین- تری متوپریم و انروفلوکساسین هاله عدم رشد ایجاد کردند. به طورکلی نتایج نشان داد آویشن شیرازی،  ، گزنه و ختمی دارای درجاتی از خاصیت ضد باکتریایی می باشند و می توانند به عنوان یک جایگزین برای آنتی بیوتیک های تجاری در بیماری اسهال گوساله مطرح باشند لذا لازم است مطالعات تکمیلی فیتوشیمیایی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -