ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانس گیاهی آویشن شیرازی بر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از مواد غذایی

نویسنده

چکیده

مقدمه: گیاهان دارویی از منابع بالقوه ای هستند که از دیر باز خواص درمانی و دارویی آنها مورد توجه قرار گرفته است استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین به مشکل بزرگی در درمان بیماری ها تبدیل شده اند. این سویه ها با ساکن شدن در بینی به شدت موجب افزایش عفونت های بیمارستانی و مرگ و میر بیماران می شوند. آویشن یک گونه گیاهی است که به طور گستره در سراسر جهان برای مصارف درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این تحقیق، بررسی خواص ضد میکروبی اسانس آویشن بر روی سویه های جدا شده از مواد غذایی در شرایط آزمایشگاهی می باشد. روش بررسی: در این مطالعه که به روشIn vitro انجام شد، اثر ضد میکروبی به همراه حداقل غلظت مهار کننده رشد(MIC)و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC)اسانس آویشن شیرازی بر استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به اریترومایسین، تتراسایکلین، تری متوپریم- متی سیلین و سولفامتوکسازول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج : یافته های ما نشان داد که اسانس آویشن شیرازی بر استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به تتراسایکلین، اریترومایسین، تری متوپریم- سولفامتوکسازول و متی سیلین ایزوله شده از مواد غذایی اثرات نسبتا خوبی دارد. نتیجه گیری: با ساخت داروی مناسب با منشاء گیاهی و عوارض کمتر دارویی می توان به درمان عفونت های استافیلوکوکی امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -