کلیدواژه‌ها = تریکوموناس گالینه
بررسی میزان شیوع آلودگی با انگل تریکوموناس گالینه در کبوتران اطراف شهرستان قم

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 194-194

10.22075/jvlr.2018.3558

بهار شمشادی


مقایسه بین اثر عصاره اتانولی سیر (Allium sativum ) ومترونیدازول بر تریکوموناس گالینه

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 117-125

10.22075/jvlr.2019.3628.

نادیا طایفی نصرآبادی؛ عباس بایگان؛ محمد رضا یوسفی