کلیدواژه‌ها = آنتی هیستامین
مروری بر اثر داروهای آنتی هیستامینی بر تابلوی الکتروکاردیوگرام

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 174-174

آوا قاسمی