نویسنده = �������� ������������1 �� �������� ����������2* �� ���������� ������������2��