نویسنده = ���������� ������
ساختمان پلاکت وموارد استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 185-185

10.22075/jvlr.2018.3437

سحر اوده