نویسنده = ������������ ������
مروری بر اثر داروهای آنتی هیستامینی بر تابلوی الکتروکاردیوگرام

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 174-174

10.22075/jvlr.2018.3354

آوا قاسمی