نویسنده = امید مقصود1*، محسن رحیمی2، علی پور امینی3،
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به استانداردهای اعتبار بخشی در آزمایشگاه در مدل عملکردی JCI

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 200-200

امید مقصود1*، محسن رحیمی2، علی پور امینی3