نویسنده = صدیقه نبیان1، محمد طاهری1*، محمد مهدی رنجبر2،
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ایمونوانفورماتیکی پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 88-88

صدیقه نبیان1، محمد طاهری1*، محمد مهدی رنجبر2