نویسنده = محمودی، مریم عالی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چندشکلی ژن FecB در بزهای نجدی و بومی استان خوزستان با روشPCR-RFLP

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 13-20

قدرت اله محمدی؛ مریم عالی محمودی