نویسنده = کاظم زاده، عالیه
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه هایی در داروشناسی و سم شناسی دامپزشکی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 187-187

عالیه کاظم زاده