کلیدواژه‌ها = گربه های ولگرد
بررسی ضایعات پاتولوژیک کلیه در گربه های ولگرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 84-84

دکتر رضا صداقت1، دکتر سعید حیدرزاده2*، دکتر میثم کشاورز3


مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات کبد در گربه های ولگرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 103-103

دکتر رضا صداقت1، دکتر سعید حیدرزاده2*، دکتر میثم کشاورز3