کلیدواژه‌ها = دارو
داروهای بیهوشی رایج در ماهیان (مروری)

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 173-173

10.22075/jvlr.2018.3351

زهرا کتابدار