کلیدواژه‌ها = پارامترهای بیوشیمیایی خون
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بالانس انرژی و فسفر معدنی جیره بر مبنای فسفرآلی و انرژی آزادشده توسط آنزیم فایتاز بر عملکرد و پارامترهای بیوشیمیایی خون در جوجه های گوشتی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 140-140

- فاطمه کاشفی*1، احسان پورافشار2، علی مهدوی3، علی نوری امامزاده4، مهسا طالب1