کلیدواژه‌ها = پارامترهای بیوشیمیایی خون
تاثیر بالانس انرژی و فسفر معدنی جیره بر مبنای فسفرآلی و انرژی آزادشده توسط آنزیم فایتاز بر عملکرد و پارامترهای بیوشیمیایی خون در جوجه های گوشتی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 140-140

10.22075/jvlr.2018.3240

- فاطمه کاشفی*1، احسان پورافشار2، علی مهدوی3، علی نوری امامزاده4، مهسا طالب1