کلیدواژه‌ها = Ethmoidal hematoma
گزارش رادیوگرافی یک مورد اتموئید هماتوما در اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 136-136

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، بنفشه شاطری امیری3*