کلیدواژه‌ها = عصاره برگ گیاه حنا
بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه حنا بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 124-124

- نسترن عباسی* 2،امیر وفافر 1،آمنه هاشم زهی 3،فرهنگ نادری4