کلیدواژه‌ها = اسکروتوم
گزارش یک مورد سارکوئید پیشرفته و منتشر در اسکروتوم یک رأس قاطر

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 109-109

- علی رضائی1، محسن عزیزی لله لو2* ، سید اصغر زاهد3