کلیدواژه‌ها = اسکروتوم
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد سارکوئید پیشرفته و منتشر در اسکروتوم یک رأس قاطر

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-109

- علی رضائی1، محسن عزیزی لله لو2* ، سید اصغر زاهد3