کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تعداد مقالات: 2
1. خشکسالی و تاثیر آن بر دام

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 112-112

- عاتکه زاهدی بیدگلی1*، فاطمه دهقانی1، سعید عبدی درکه1، محمد بلند مرتبه1، دکترمیثم تهرانی شریف2


2. مدل کاربردی رفاه شتر با تکیه بر رفتارشناسی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-20

- اکبرین، ح.1، صوفی زاده، پ.2*.