نویسنده = ���������� ���������������� ����������1*�� ������ ������ ����������2�� ���������� ���������� ��������3��