نویسنده = �������� ��������1* �� ���������� ����������1�� ���������� ���������� 1��
بررسی پراکنش کنه های سخت در شهرستان گیلا نغرب

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 249-249

شهین صیدی1* ، فاطمه امیری1، صدیقه نبیان 1