نویسنده = �������� �������� �������� ������ 1*�� ���������� ��������2��
رخداد کبد چرب (Ceroidosis) در ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 241-241

سارا مهدی زاده مود 1*، پولین شهره2