نویسنده = �������� ����������1��*�� �������� ���������� 2�� �������� ����������3��
گزارش آلودگی به کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans) در یک سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 238-238

نادی معاذی1و*، وحید محمدی 2، امید مرادی3