نویسنده = �������� ������������1,���������� ��������2��3��*�� ������������ �������� ��������3�� ���������� �������������� ������3��