نویسنده = ریحانه صفائی 1*، عباس توسلی 2، تقی پور بازرگانی
تعداد مقالات: 1
1. بروز 2 مورد squamous cell carcinoma فرج در یک گله گاو شیری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 225-225

ریحانه صفائی 1*، عباس توسلی 2، تقی پور بازرگانی