نویسنده = زهرا نصیری1و*،محبوبه مدنی2،کهین شاهانی پور3،
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی کچلی ناشی از قارچ تریکوفیتون منتاگروفیتس و بررسی تولید آنزیم کراتیناز در آن قارچ

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 214-214

زهرا نصیری1و*،محبوبه مدنی2،کهین شاهانی پور3