نویسنده = �������� ������������*�� ������ ���������� ���������� ��������������
تولید پلت های غذایی استاندارد برای ماهی کپور معمولی پرورشی در مرحله پرواری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 213-213

حمید رمضانی*، حسن فضلی، محمود حافظیه