نویسنده = �������� ����������1�� ������ ���������� ��������1�� ���������� ��������1�� �������� ��������1��