نویسنده = ���������� ��������1*�� ������������������ ����������2��