نویسنده = حسین اسماعیلی1 ، حنانه یعقوبی*2 و وحید عطارد3،
تعداد مقالات: 1
1. گزارش وقوع لنفانژیت ناسوری در گاو

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 193-193

حسین اسماعیلی1 ، حنانه یعقوبی*2 و وحید عطارد3