نویسنده = بهارک اختردانش1، محمد حسین رادفر2، جواد خدری3
تعداد مقالات: 1
بررسی شیوع سرمی آلودگی به کرم قلب سگ در سگ های ولگرد شهر های زابل و بم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 191-191

بهارک اختردانش1، محمد حسین رادفر2، جواد خدری3