نویسنده = ���������� ����������1�� �������� ����������1 �� �������� ����������1�� ���������� ����������1��
بررسی آلودگی های فارم مرغ تخم گذار شهرستان به جرب

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 187-187

حسین گلیوری1 ، هادی حق بین نظر پاک2 ، سیاوش اسدی1؛ مهران پرتوی1، محسن حمیدی1 ، فاضل حمیدی1، ایمان بلوچی1