نویسنده = ������ ����������1�� ���������� ����������2 *�� ������ �������� �������������� ����������2��
بررسی اثر چند گیاه دارویی بر روی تولید پایوسیانین در باکتری سودوموناس آئروژینوزا

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 181-181

رضا سپاهی1، احسان سپاهی2 *، فرج الله شهریاری احمدی2؛ سعید طریقی3، عبدالرضا باقری2