نویسنده = �������� ����������1* �� �������� ������������ 2 �� ���������� ������������3��
گزارش یک مورد آلودگی به تنیا ساژیناتا در یک مرکز درمانی در شمال خوزستان(بیمارستان 580 دزفول)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 150-150

سجاد رشیدی1* ، عادل سعادتی 2 ، جاوید صدرایی3