نویسنده = اسماعیل علی محمدی فرد1*،نرگس میر سعید قاضی2،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان باقیمانده جیوه در عضلات ماهیان نر وماده قزل آلای منطقه جاجرود

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 150-150

اسماعیل علی محمدی فرد1*،نرگس میر سعید قاضی2؛ رضا کاظم پور3 ، علی اعظمی4