نویسنده = ������ �������� ������������1�� �������� ������ ��������2��
بررسی پاتولوژیک اثرات مسمومیت با فلوراید در مغز رت

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 137-137

علی اصغر تهرانی1، بابک بیک زاده2؛ اصغر مرواریدی3، مهلا محمدی طبری4*