نویسنده = �������� ����������1*�� �������� ��������2�� ���������� ����������3��
جداسازی و شناسایی باسیلوس های تجزیه کننده نفت خام در خاک های آلوده پلایشگاه اصفهان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 133-133

الهه مومنی1*، منیر دودی2، فریده محمدی3