نویسنده = هما خراسانی1* ، منصور میبدی2، جلال الدین درخشانپور3
جداسازی سویه های سودوموناس مقاوم به کروم مسبب مرگ پرندگان از خاک های نفتی خوزستان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 130-130

هما خراسانی1* ، منصور میبدی2، جلال الدین درخشانپور3