نویسنده = �������� ������������1*�� �������� �������������� 2�� ������������ ������������3�� ������ ����������������4��