نویسنده = ���������� �������� ��������1*�� ������ ���������� ��������������2�� �������� ���������� ����������3��
مطالعه فراوانی ژن stx2f در جدایه های اشریشیاکلی حاصل از مدفوع کبوتر

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 99-99

مصطفی قائم مقام1*، سید مصطفی پیغمبری2، مهدی عسکری بدوئی3؛ اوستا صدرزاده4،علیرضاکوچک زاده1، حسام ذهبی5