نویسنده = ������ �������������� �������� ����������������